Medezeggensch...

  • Volg ons

slider-vervolg

Medezeggenschapsraad

De MR van obs Multatuli wil zich graag aan U voorstellen. Wettelijk moet elke school een Medezeggenschapsraad hebben waarin ouders en personeel zitting hebben. Onze MR bestaat uit 8 leden (vier personeelsleden en vier ouderleden)

Ouderleden

Pim Warnars (vader Lucas (4b) en Thomas (3a))
Meike Skolnik (moeder Eva (8), Iris (6b) en Hugo (3a))
Saskia Wenniger (moeder Elisabeth (4a) en Isabella (1/2b))
Renske Westendorp (moeder Noah (5a) en Melane (1/2a))

Personeelsleden

Demie Gruys (Gym docente)
Rudolf van Niekerken (leerkracht groep 5b)
Anja Smits (leerkracht groep 4b)
Glenda Olvira-Janssen (leerkracht 1/2b)

Wat doet de MR?

De MR praat, adviseert en beslist over diverse schoolzaken waar zij reglementair toe bevoegd zijn.
Punten die door de MR behandeld en besproken worden zijn: ouderparticipatie, schoonmaak van de school,tussenschoolse opvang, schooltijdenbesluit, continurooster,ouderbijdrage, schoolplan, schoolgids en zorgplan, jaarplan (onderwijsactiviteitenplan), e.d.
Er zijn zaken waar de MR instemmingsrecht heeft en zaken waar we adviesrecht voor hebben. Dit is geregeld in het MR-reglement.

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar op de maandagen 16:00-17:30 uur.
De directeur (resp. de adjunct-directeur) is hierbij als adviseur (namens het bevoegd gezag AWBR) aanwezig. De taken, functies en verkiezingen van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.
Ons e-mailadres is: mr@multatulischool.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen van ons bestuur AWBR vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.
Christel Baeten (moeder van Finn gr. 8) heeft zitting in de GMR en samen met de andere leden vertegenwoordigen ze alle 17 school van de A.W.B.R. Voorgenomen besluiten van ons bestuur AWBR dienen te worden voorgelegd aan de MR-leden van de aangesloten scholen.